Ceny Transferowe

Protokół Kontroli

Fragmenty


PROTOKÓŁ KONTROLI PODATKOWEJ


Bałtyk, dnia 1grudnia 2015r.
Egz. Nr1

Znak sprawy: BUS 2015-01-MG-AZ-CIT-100

PROTOKÓŁ KONTROLI nr BUS 2015-01-MG-AZ-CIT-P przeprowadzonej w LeeLee Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Nieznanym, ul. Nieznana 100,
przez:


– st. komisarza Janinę Komisarzowską, nr leg. AD25071972,
– komisarza Pawła Skarbowego, nr leg. AD17091987,

sporządzony na podstawie art. 290 §1 i 2 oraz §4–6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.).

Zakresem kontroli objęto: rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2012r.

Działając na podstawie upoważnienia Naczelnika Bałtyckiego Urzędu Skarbowego nr BUS 2015-01-MG-AZ-CIT-U1 z dnia 1 lutego 2015 r.....Zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego

"Z uwagi na skalę wprowadzanych przez ustawodawcę zmian w zakresie obowiązku dokumentacyjnego autorzy postanowili przybliżyć pokrótce to zagadnienie. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że w ujęciu prowadzenia kontroli podatkowej zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego, jako zmiany w prawie materialnym, praktycznie w chwili wprowadzenia nie mają znaczenia dla kontrolowanego podmiotu ani dla kontrolujących, ponieważ w odniesieniu do prawa materialnego (ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w toku kontroli zastosowanie znajduje stan prawny, który obowiązywał w analizowanym okresie."

"Dystans czasowy dzielący rok prowadzenia kontroli i rok, który jest nią objęty Kontrole podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym ukierunkowane na badanie cen transferowych, wszczynane są w stosunku do zamkniętych lat podatkowych. Ta odległość czasowa, a mówiąc bardziej kolokwialnie – sięganie do przeszłości – wynika przede wszystkim z faktu, że poddany kontroli rok musi być zakończony w ujęciu rozliczenia ze skarbem państwa. Ponadto w praktyce w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości, np. w zakresie rynkowego poziomu opłat za udzielenie licencji między podmiotami powiązanymi, tego typu transakcje najczęściej są transakcjami ciągłymi realizowanymi przez okres przekraczający rok podatkowy. W związku z tym kontrolujący, przeprowadzając kontrolę za okres odleglejszy niż rok bezpośrednio poprzedzający, zawsze mogą wszcząć kontrolę za kolejny okres. Przykładowo… "

"Stopniowanie obowiązku dokumentacyjnego (zakres podmiotowy)
Zmiany legislacyjne w przedmiocie zakresu obowiązku dokumentacyjnego zakładają wprowadzenie nowych elementów lub prawne unormowanie elementów, które już funkcjonowały w przestrzeni dowodów potwierdzających rynkowy charakter transakcji. Jednakże warto wskazać, że równocześnie ustawodawca wprowadza stopniowanie zakresu obowiązku w zależności od poziomu przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika w danym roku. Ponadto ustawodawca zwolni w ogóle z obowiązku dokumentacyjnego przedsiębiorców, których przychody lub koszty w danym roku podatkowym nie przekroczyły równowartości kwoty 2 mln euro. W poniższej tabeli zestawiono progi przychodów lub kosztów z właściwym zakresem obowiązku dokumentacyjnego:"


USTALENIA KONTROLUJĄCYCH

"1. Ustalenia w zakresie kosztów udzielenia licencji na produkcję wyrobów kosmetycznych i użytkowanie słowno-graficznych znaków towarowych Wśród transakcji dokonywanych przez LeeLee Polska w 2012 r., w stosunku do której spółka była zobligowana do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a u.p.d.o.p. (dalej: dokumentacja), występuje umowa udzielenia licencji na produkcję wyrobów kosmetycznych i używanie słowno-graficznych znaków towarowych (Intragroup License Package Agreement).

W związku z przedłożoną w dniu 8 marca 2015 r. dokumentacją podatkową pismem z dnia 1 kwietnia 2015 r. zwrócono się do spółki o przedłożenie materiałów dowodowych potwierdzających informacje zawarte w dokumentacji cen transferowych i umowie w zakresie opłat ponoszonych przez spółkę za korzystanie z licencji produkcyjnych i licencji na znaki towarowe. W szczególności wystąpiono do spółki o przedłożenie:
1. Umowy Intragroup License Package Agreement wraz z aneksami zawartymi w 2012 r. oraz tymi, których postanowienia rzutowały na okres objęty kontrolą,
2. Struktury sprzedaży spółki w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na podmioty powiązane i podmioty niezależne,
3. Dokumentów, w szczególności opracowań i analiz, na podstawie których spółka ustaliła wysokość opłat za korzystanie z licencji udzielonej przez powiązany podmiot.

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2015 r. spółka przedłożyła zdawkowe informacje odnośnie do metodologii rynkowego ustalenia opłat, które bazowały na informacjach, danych i statystykach zaczerpniętych z prasy.

W związku z powyższym pismami z dnia 10 kwietnia 2015 r. i z dnia 20 kwietnia 2015 r. zwrócono się ponownie do spółki z żądaniem przedłożenia dokumentów związanych bezpośrednio z realizowaną transakcją. Kontrolowana spółka, reagując na żądanie, przedłożyła obszerną dokumentację pochodzącą z jej działu prawnego.

Część dokumentów przedłożonych kontrolującym była sporządzona w języku angielskim. Ponieważ to na podatniku ciążył obowiązek przedłożenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a u.p.d.o.p., kontrolujący, mając na względzie art. 27 Konstytucji RP oraz treść art. 4 pkt 3 i art.5 ust.1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wezwali spółkę pismem z dnia 30 kwietnia 2015 r. do przedłożenia tłumaczeń przysięgłych na język polski wszystkich obcojęzycznych opracowań, które wchodziły w skład dokumentacji cen transferowych.

Celem studium porównawczego była selekcja podmiotów porównywalnych oraz identyfikacja podmiotów niezależnych, które można racjonalnie uznać za najbardziej porównywalne i których wyniki finansowe, służące do dalszej analizy statystycznej, są ogólnodostępne. Kontrolujący ustalili, że porównywalne podmioty do LeeLee Polska to podmioty z kapitałem zagranicznym działające w branży kosmetycznej, o podobnej strukturze kapitałowej oraz głównym profilu działalności. Jednak takie podmioty nie mogły być brane pod uwagę ze względu na występujące powiązania kapitałowe, które, jak również stwierdziła spółka w wyjaśnieniach z dnia 20 lipca 2015 r., mogą mieć wpływ na wartość ostatecznie wyliczonej wartości rynkowej ze względu na ryzyko zaburzenia obrazu rynkowości, przez ewentualność narzucenia nierynkowych warunków transakcji w relacjach wewnątrzgrupowych."

"Przeprowadzone przez kontrolujących studium miało na celu ustalenie, czy rentowność działalności biznesowej LeeLee Polska, wyliczonej za pomocą wskaźnika ROA, pokrywa się z zakresem rentowności w warunkach pełnej konkurencji, czy też przeciwnie – nie jest zgodna z zakresem rentowności ustalonym na podstawie wyników finansowych niezależnych porównywalnych przedsiębiorstw."

"Strategia wyszukiwania obrana przez kontrolujących w przeważającej mierze wykorzystywała kryteria wyboru zastosowane przez spółkę w przedstawionej kontrolującym analizie. W tym celu posłużono się możliwie największą ilością kryteriów, które zastosowała spółka. Do analogicznych kryteriów wyszukiwania zaliczały się: długość w latach okresu badania, kody działalności operacyjnej (PKD), wielkość aktywów, wielkość sprzedaży czy metoda wyszukiwania słownego za pomocą haseł-kluczy. W tym wypadku kontrolujący zastosowali dokładnie te same hasła, które w swoim badaniu zastosowała kontrolowana spółka. Kontrolujący zrewidowali jednak pewne kryteria, które zostały przyjęte przez LeeLee Polska. Do kryteriów tych należały…"

"Metodologia, z jakiej skorzystali kontrolujący do przeprowadzenia omawianej analizy, ocenia warunki, na jakich niepowiązani ze sobą przedsiębiorcy wykazują wartości wskaźników ROA w warunkach pełnej konkurencji. Proces selekcji podmiotów w ramach analizy porównawczej przeprowadzony został w sześciu etapach"


Korzyści płynące ze stosowania wypracowanych zasad porównywalności

"Określenie rzeczywistej podstawy opodatkowania u podatnika będącego podmiotem powiązanym budzi zarówno zainteresowanie fiskusa, jak i niezależnych przedsiębiorców. Niezależni przedsiębiorcy mają bowiem prawo, aby działać w środowisku pełnej, wolnej konkurencji, gdzie podmioty powiązane nie będą stawiane w preferencyjnej sytuacji, wynikającej ze stosowania przez nie różnorodnych praktyk optymalizacyjnych opartych na występujących powiązaniach.

Przedstawiony materiał zawiera zbiór ogólnych zasad, wypracowanych i stosowanych przez ekspertów, administracje podatkowe i OECD. Stosowanie się do niniejszych zasadach w procesie analizy cen transferowych z pewnością może przyczynić się do pełnej realizacji zasady arm’s length i tym samym prawidłowego ustalenia dochodu do opodatkowania wśród przedsiębiorstw powiązanych. Relewantność przedmiotowych zasad uwidacznia się szczególnie podczas badania sytuacji, które są efektem odgórnego narzucenia warunków transakcji przez podmioty nadrzędne. Zaprezentowane zasady mogą zwrócić uwagę Czytelnika na najważniejsze aspekty porównywalności, dzięki czemu pomogą ułatwić proces korygowania realizowanych (zawieranych) transakcji do poziomu rynkowego, sporządzania dokumentacji cen transferowych czy też wreszcie obronę przed zarzutami w stosunku do obowiązku respektowania zasady arm’s length formułowanymi np. przez organy administracji podatkowej.

Celem niniejszego załącznika jest również pokazanie różnych podejść do tematyki porównywalności transakcji, które mogą być stosowane w toku przeprowadzania kolejnych etapów pogłębionej analizy ekonomicznej mającej na celu odniesienie badanej transakcji do warunków rynkowych, co następuje przez identyfikację odpowiedniej próby porównawczej. Podejście do tematu porównywalności przedstawione w niniejszym opracowaniu zostało oparte zarówno na postulatach, tezach i twierdzeniach prezentowanych przez OECD, jak i na ogólnie dostępnych założeniach i przepisach wypracowanych przez różne administracje podatkowe.

Niniejszy załącznik jest sporządzonym i odpowiednio zestawionym wyciągiem z założeń, którymi można się kierować w trakcie przeprowadzania analiz ekonomicznych transakcji zawartych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Załącznik opiera się głównie na publikacji wydanej (i aktualizowanej) przez OECD pt. Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, tłum. K. Bany, Warszawa 2012, jak również na przepisach obowiązujących w państwach, które do swojego porządku prawnego wprowadziły obowiązek respektowania zasady arm’s lenght. Większość z prezentowanych w załączniku założeń i podejść nie jest wyrazem subiektywnych odczuć autorów tego opracowania na temat porównywalności podmiotów, ale przytoczonymi przepisami i regulacjami, które występują w krajach stosujących zapisy dotyczące cen transferowych."