Ceny Transferowe

Protokół Kontroli

Spis treściWykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1 - Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej
1. Ceny transferowe jako przedmiot analizy
2. Tryby kontroli cen transferowych
3. Procedura wszczęcia kontroli podatkowej
4. Znaczenie proponowanych zmian w otoczeniu proceduralnym

Rozdział 2 - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli lub postępowania kontrolnego
2. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

Rozdział 3 - Przebieg kontroli podatkowej
1. Podstawowe dokumenty gromadzone w toku procedury kontrolnej
2. Żądanie przedłożenia dokumentacji cen transferowych
3. Zmiany w zakresie obowiązku dokumentacyjnego
4. Skutki nieprzedłożenia dokumentacji cen transferowych
5. Żądanie przedstawienia dowodów i złożenia dodatkowych wyjaśnień
6. Limity kontroli podatkowej
7. Udokumentowanie dni kontroli

Rozdział 4 - Protokół kontroli podatkowej
1. Protokół kontroli podatkowej
2. Analiza funkcjonalna transakcji udzielenia licencji na produkcję i korzystanie ze znaków towarowych
3. Analiza funkcjonalna transakcji produkcji i dostawy produktów do podmiotów powiązanych
4. Opis zasad dystrybucji produktów marki LeeLee na rynku polskim
5. Opis przeprowadzenia restrukturyzacji w zakresie przeniesienia funkcji rozwojowych i produkcyjnych w odniesieniu do części prowadzonej działalności (BioDerma)

Rozdział 5 - Zakres ustaleń kontroli cen transferowych
1. Zakres przedmiotowy kontroli
2. Definicja ceny transferowej i rodzaje powiązań występujących między podmiotami
3. Zasada ceny rynkowej (arm’s lenght principle)
4. Kompetencja organu kontrolnego do określenia dochodów podatnika na podstawie art. 11 u.p.d.o.p.

Rozdział 6 - Ustalenia kontrolujących
1. Ustalenia w zakresie kosztów udzielenia licencji na produkcję wyrobów kosmetycznych i użytkowanie słowno-graficznych znaków towarowych
2. Ustalenia w zakresie wynagrodzenia należnego z tytułu produkcji pełnej gamy kosmetyków LeeLee
3. Przeprowadzenie transferu biznesu z LeeLee Polska na rzecz LeeLee Legal S.á.r.l.
4. Ocena ksiąg podatkowych spółki

Załącznik: Porównywalność

Autorzy